පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන-නිෂ්පාදන සංවර්ධන

ප්රතික්රියා-බන්ධිත සිලිකන් කාබයිඩ් පිඟන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයා ලෙස, අපි විසින් ඉහළ කාර්ය සිලිකන් කාබයිඩ් පිඟන් මැටි විසඳුම් ලබා දෙයි.

අප නව තාක්ෂණික ක්රම හා පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නව ප්රතික්රියාවක්-බන්ධිත සිලිකන් කාබයිඩ් නිෂ්පාදන කැපවීම ය. නව නිෂ්පාදන හා විශේෂ හැඩයකින් යුක්ත කොටස් හා අවිධිමත් ව්යුහයන් ඔබේ නිශ්චිත ඉල්ලීම් මත පදනම් වූ පරිදි වෙනස් කළ හැක. 

safasdf


WhatsApp Online Chat !