ផលិតកម្មភាពជាក់លាក់និងទំនាក់ទំនង

យើងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អជាមួយអតិថិជនក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផល, ផលិតកម្មរង្គាលនិងការដឹកជញ្ជូននិងការគាំទ្រ។ យើងយកចិត្តទុកដាក់ទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន "ផែនការបន្ទាប់ពីការលក់។

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ZPC ក្រុមបច្ចេកទេសបានល្អបំផុត, ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតផលិតផល carbide ស៊ីលីកុនប្រតិកម្ម-bonded ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់និងផ្សិតផលិតកម្ម។ រោងចក្រផលិតភាពជាក់លាក់ ZPC ណែនាំការធ្វើតេស្តទៅនិងឧបករណ៍ពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។

8eb73492


WhatsApp Online Chat !